Algemene verkoopvoorwaarden

 
Inleiding :
De website bandagiste.be en alle bijbehorende rechten zijn volledig eigendom van de onderneming SPRL BASILIC ORTHO PEDIA en alle gehele of gedeeltelijke reproducties dienen vooraf te worden goedgekeurd door de eigenaars. Voor internetlinks moet vooraf een aanvraag per brief of per mail worden gedaan.

Aanvaarding van de verkoopvoorwaarden door de begunstigde :

Onderhavige voorwaarden worden overeengekomen tussen,
enerzijds;

de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA, ingeschreven bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0422.269.803 met maatschappelijke zetel te Maria van Hongarijelaan 80 A te 1082 Sint-Agathe-Berchem, hierna: BASILIC ORTHO PEDIA genoemd

en

anderzijds; de personen die aankopen wensen te doen bij de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA via de website: www.bandagiste.be; www.basilic-ortho-pedia.be; matériel.eu; hierna: de begunstigde of de koper genoemd

Algemeen: Alleen onderhavige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten en materialen die worden aangeboden door de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA. Deze zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, zelfs die voorwaarden die eventueel vermeld zijn op de bestelbonnen van de koper.

De SPRL BASILIC ORTHO PEDIA behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig ogenblik deze algemene voorwaarden te wijzigen. Lopende contracten blijven evenwel onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik dat de verkoop werd afgesloten.


Artikel 1: VOORWERP
Onderhavige voorwaarden bepalen de verkoopmodaliteiten tussen de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA en de koper, van de bestelling via de betaling tot de levering. Deze regelen alle stappen die nodig zijn om een bestelling te plaatsen en garanderen de opvolging van deze bestelling tussen de contractpartijen.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen het uitsluitende eigendom van de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA tot de volledige betaling van de verkoopprijs. In weerwil van dit voorbehoud van eigendom, worden alle risico’s op verlies en beschadiging van de desbetreffende goederen overgedragen op de begunstigde vanaf het ogenblik dat hij deze in ontvangst neemt.

Artikel 2: PRIJS
 
De prijzen worden opgegeven in euro, Btw inbegrepen en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden. De producten worden gefactureerd tegen de prijs die van kracht is op het ogenblik van de bestelling. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen, deze zijn ten laste van de koper, en worden net als de prijs van de bestelling aan de koper meegedeeld op het ogenblik van zijn bestelling.

Artikel 3: DE BESTELLING
 
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding zonder enig voorbehoud of reserve van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. De koper kan zijn bestelling alleen plaatsen via het on-linesysteem. Bestellingen waarvoor de koper een ander bestelsysteem zou gebruiken, zoals mail, fax,… worden niet verwerkt.

Bij elke bestelling moeten de prijs en de beschrijving van de voor verkoop beschikbare producten worden aanvaard. De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren om wettelijke redenen. De automatische registratiesystemen worden beschouwd als geldig bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De bevestiging van de bestelling gebeurt per mail aan het adres dat werd opgegeven door de klant. De verkoop wordt afgesloten op het ogenblik dat de bevestigingsmail is ontvangen.*

Basilic Ortho Pedia behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant met wie een geschil bestaat aangaande de betaling van een eerdere bestelling. De informatie, opgegeven door de koper bij het plaatsen van de bestelling, is bindend: in het geval van een fout in de formulering van de gegevens van de bestemmeling kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld indien hij het product onmogelijk kan leveren. De bestelling blijft het eigendom van de koper gedurende een periode van 15 dagen, maar hij is wel verplicht om zijn bestelling op te halen op de maatschappelijke zetel van BASILIC ORTHO PEDIA.


Artikel 4: DE BETALING
 
Alle bestellingen dienen te worden betaald in euro.

De koper kan betalen door storting, met cheque, postwissel of bankkaart, zoals aanvaard op de website.
*In het geval van betaling per bankoverschrijving worden de gekochte producten gedurende 7 werkdagen gereserveerd ter attentie van de koper in afwachting van de betaling. Eens deze termijn beëindigd, behoudt de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA zich het recht voor om de bestelling in het geval van niet-betaling te annuleren.

Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, is elke factuur, opgesteld door de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA, betaalbaar binnen de 30 dagen na einde factuurmaand.

Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest aangerekend van 12 % per jaar.

Bovendien zal zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de koper een vaste schadevergoeding worden aangerekend voor administratieve dossierkosten, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 €, vanaf de vervaldag van de factuur.

Artikel 5: LEVERING
 
De SPRL BASILIC ORTHO PEDIA verbindt zich ertoe om de leveringen op het Belgische, Franse en Luxemburgse grondgebied binnen de kortst mogelijk termijn uit te voeren. De leveringstermijnen worden opgegeven ter informatie. Eventuele vertragingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoedingen door de verkoper. In het geval van een abusievelijke vertraging wordt u zonder voorafgaand verzoek een commerciële geste toegekend. U kunt uw bestelling opvolgen in de klantenruimte.

De leveringskosten kunnen worden geraadpleegd op de website van de onderneming en zijn ten laste van de koper. In het geval de koper niet aanwezig is tijdens de levering op het opgegeven adres, laat de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA een bericht dienaangaande achter in uw brievenbus, vermeldend dat de bestelling opgehaald kan worden door de koper op de maatschappelijke zetel van de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA, binnen een termijn van 15 dagen. Na deze termijn kan de bestelling geannuleerd worden door de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA. De betaalde bedragen worden terugbetaald na aftrek van de leveringskosten.


Artikel 6: HERROEPEN EN TERUGSTUREN
 
De Belgische wet inzake de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 14 juli 1991, geeft de consument de mogelijkheid om binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de goederen, af te zien van zijn bestelling.
Bepaalde producten die niet onder deze wet vallen, kunnen niet worden teruggestuurd. Of dit al dan niet het geval is, vindt u op de productfiche. Wanneer u uw bestelling op de website bevestigt, aanvaardt u ook de voorwaarden omtrent de mogelijkheid van terugsturen.

De koper kan afzien van zijn aankoop binnen de 7 werkdagen na de levering van zijn bestelling. De goederen dienen te worden teruggestuurd op kosten van de koper binnen dezelfde termijn, in de originele verpakking, onbeschadigd, samen met alle toebehoren, de eventuele handleiding, alsook een kopie van de factuur, aan de maatschappelijke zetel van de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA.
U dient uiteraard wel onze verzendingskosten te betalen, het verschil wordt gestort op de rekening die de klant ons heeft opgegeven.

Binnen de 15 dagen na ontvangst van het teruggestuurde pakket zal de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA de koper op de hoogte brengen van zijn mening over de staat van het pakket (aanvaarding van het terugnemen van de koopwaar). Binnen de 15 dagen na de aanvaarding van de terugname van de koopwaar betaalt de SPRL BASILIC ORTHO PEDIA het bedrag, betaald door de koper, terug na aftrek van de verzendingskosten.
U kunt per e-mail contact opnemen met de klantendienst, zoals vermeld op onze contactpagina.

PROBLEMEN MET DE ONTVANGST VAN PAKKETTEN:

Voor een klacht wanneer u uw bestelling niet ontvangt, moet u ons per mail de volgende informatie doorgeven zodat wij een volledig dossier kunnen samenstellen. Daarna starten wij een onderzoek bij het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering.
Informatie ons te bezorgen per mail: naam en voornaam, nummer bankrekening (iban en bic), beschrijving van de klacht.
Wij stellen daarna een onderzoek in om u zo snel als mogelijk tevreden te stellen.
Het bedrag wordt pas terugbetaald na bevestiging van het probleem met de levering.

Artikel 7: GARANTIE 
 
De klant geniet van de wettelijke garantie van uitwinning en verborgen fouten, op voorwaarde dat de koper het bewijs van deze verborgen fout levert. De verkoper is wettelijk verplicht om alle gevolgen daarvan te herstellen. Basilic Ortho Pedia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de reglementaire en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst.
U kunt per e-mail contact opnemen met de klantendienst, zoals vermeld op onze contactpagina.


Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID
 
De SPRL BASILIC ORTHO PEDIA heeft slechts een verplichting van middel voor alle stappen betreffende de toegang tot de websites, van de bestelling tot de levering. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan het gebruik van het internet (onderbreking van de dienst, inbraak door derden, virussen enz. …)

Artikel 9: BESCHERMING VAN DE PRIVACY
 
Inlichtingen over persoonlijke gegevens, verzameld voor de verkoop op afstand, zijn verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te versturen, om facturen en garantieovereenkomsten op te stellen.
Door aankopen te doen op de website van de verkoper, geeft de koper deze toestemming om zijn persoonlijke gegevens te verwerken. De koper beschikt op elk ogenblik over het recht tot toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens en het recht tot verzet.

De SPRL BASILIC ORTHO PEDIA verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens van de koper niet bekend te maken noch te verkopen.

Artikel 10: BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJKE WET.
De verkoop volgens de hiervoor uiteengezette verkoopvoorwaarden is onderworpen aan de Belgische wet. In het geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd